27 feb 2017

Beslissen als samenspel

Gezamenlijke besluitvorming bij dementie

Mensen met dementie en hun omgeving moeten in de loop der jaren veel beslissingen nemen die vaak diep ingrijpen in het leven van alle betrokkenen. Dan is het belangrijk dat zulke besluiten zorgvuldig plaatsvinden en in goed onderling overleg. Casemanagers dementie kunnen hierbij een handje helpen door gebruik te maken van een nieuw model dat is ontwikkeld door Hogeschool Windesheim en de Hogeschool Rotterdam, de Gespreksleidraad gezamenlijke besluitvorming in complexe situaties.

25 jan 2017

Toolbox Professionele interactie in zorgnetwerken van mensen met dementie

Een internationaal team van onderzoekers en casemanagers dementie ontwikkelden een toolbox die bestaat uit een aantal tools die de interactie met mensen met dementie ondersteunen, vergemakkelijken en kunnen verbeteren. Andere tools richten zich juist op de interactie met de mantelzorgers.

Er worden best practices beschreven en handige hulpmiddelen gegeven om de interactie te bevorderen. Daarmee is de toolbox interessant voor studenten en beginnende beroepsbeoefenaars, maar ook voor de ervaren professional. Er is een Nederlandse en een Engelse versie beschikbaar.

16 sep 2016

The challenges of shared decision making in dementia care networks

The challenges of shared decision making in dementia care networks

Decision making is an important part of managing one’s life with dementia. Shared decision making is the preferred way of involving people in decisions. Our study aimed to describe the challenges of shared decision making in dementia care networks.

16 sep 2016

Succesfactoren voor Interprofessioneel Samenwerken in de Wijk

Succesfactoren voor Interprofessioneel Samenwerken in de Wijk

Kwantitatief onderzoek onder Nederlandse zorg- en welzijnsprofessionals.

Sinds 1 januari 2015 is de sector Zorg en Welzijn in Nederland drastisch veranderd. De
Participatiewet, Jeugdwet en de nieuwe WMO leggen de verantwoordelijkheid voor het organiseren
van eerstelijnszorg bij de lokale overheden. In de meeste gemeenten is gekozen voor een
wijkgerichte en interprofessionele aanpak: professionals uit verschillende disciplines en verschillende
organisaties, die gezamenlijk de zorgbehoefte van de burgers in de buurt vervullen. Het lectoraat
Sociale Innovatie en het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg van Hogeschool Windesheim deden
samen onderzoek naar de succesfactoren voor interprofessioneel samenwerken in de wijk.

16 sep 2016

Casemanagement op de golven van transitie

Casemanagement op de golven van transitie

Begeleiding van mensen met dementie en hun naasten is complex en langdurig. gemeenten zullen stevig moeten inzetten op organisatie en financiering. Daarbij kunnen ze leren van regionale dementie netwerken, waarin goede dementiezorg vaste vorm heeft gekregen. Artikel met achtergronden bij casemanagement dementie en drie projectleiders aan het woord.

16 sep 2016

Eén praktijk, De onmisbare ‘tweetaligheid’ van casemanagers dementie

Eén praktijk, De onmisbare ‘tweetaligheid’ van casemanagers dementie

In hun werk om mensen met dementie en hun naasten zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden staan casemanagers voortdurend in het spanningsveld tussen de unieke leefwereld van hun cliënten en de systeemwereld van de betrokken zorgorganisaties. Deze werelden hebben ieder een eigen taal met unieke woorden, codes en regels van communiceren. In het dagelijks werk van casemanagers dementie komen beide werelden samen en dit vraagt van hen ‘tweetaligheid’, de kundigheid om beide talen adequaat te gebruiken en zo de leefwereld van de cliënt te verbinden met de systeemwereld van de organisatie.

27 jan 2015

Casemanagement dementie – Methodisch werken en positionering in de keten

Casemanagement dementie – Methodisch werken en positionering in de keten

Deze werkmethodiek heeft vooral betrekking op een deel van de complexe praktijk van casemanagement. De beschreven methoden en tools zijn mede ontwikkeld door bij het onderzoek betrokken professionals. Deze werkmethodiek bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat over de positionering van casemanagement in de dementieketen. Deel 2 gaat over methodisch werken in de begeleidingsfasen. Een toelichting op de tools en in welk netwerk ze zijn ontwikkeld, hoe ze zijn ontwikkeld en om welke reden(en) staan in het laatste hoofdstuk Verantwoording.