22 apr 2016

Competenties casemanagers dementie bij gezamenlijke besluitvorming

Competenties casemanagers dementie bij gezamenlijke besluitvorming

Casemanagers dementie begeleiden personen met dementie en hun mantelzorgers bij de problemen die zij tegenkomen in het dagelijks bestaan. Samen beslissingen nemen over zorg en welzijn is hiervan een belangrijk aspect. Binnen dit onderzoek gaan we na over welke competenties casemanagers dementie moeten beschikken om gezamenlijke besluitvorming over zorg en welzijn te kunnen ondersteunen.

Opzet onderzoek

Voor dit onderzoek zijn 15 mensen met dementie en hun mantelzorgers en hulpverleners geinterviewd. De interviews zijn opgenomen en uitgewerkt en daarna geanalyseerd middels thematisch coderen. Hieruit kwam een set met gedragingen naar voren waaraan de casemanager moet voldoen. Deze zijn vervolgens geclusterd door de onderzoeksgroep. Daarna zijn de zo gevormde competenties voorgelegd aan personen met dementie, mantelzorgers en casemanagers in focusgroepgesprekken.

De onderzoekers hebben vanuit deze deelstudie bijgedragen aan de ontwikkeling van het V&VN Expertisegebied voor de casemanager dementie. Gezamenlijke besluitvorming is hierin expliciet opgenomen als onderdeel van het werk van de casemanager dementie.

Specifieke competenties

Binnen deze deelstudie zijn een aantal specifieke competenties ontwikkeld voor de casemanager dementie. Om gezamenlijke besluitvorming in zorgnetwerken van ouderen met dementie te kunnen ondersteunen moet een casemanager beschikken over een basishouding en vijf competenties.

Basishouding

De basishouding omvat een bewust zijn van de eigen invloed op het beslisproces en het open afstemmen op het unieke karakter van het zorgnetwerk (persoon met dementie en diens mantelzorgers en hulpverleners).

Compenties

De competenties zijn als volgt:

  1. Ondersteunen van eigen regie
  2. Beslisproces managen en plannen
  3. Stimuleren van informatie-uitwisseling tussen betrokkenen
  4. Toewerken naar overeenstemming over de beslissing tussen betrokkenen
  5. Verantwoorden van het beslisproces

Dit project maakt onderdeel uit van het door SIA RAAk gefinancieerde onderzoeksprogramma Gezamenlijke besluitvorming in zorgnetwerken van mensen met dementie

 

Samen kennis ontwikkelen

Bent u geïnteresseerd in dit project, heeft u vragen of wilt u als professional in de dementiepraktijk meewerken aan aan het ontwikkelen van kennis? Stel uw vraag hier of schrijf u in.