21 sep 2018

Manifest: maak werk van cultuursensitieve ouderenzorg

Manifest: maak werk van cultuursensitieve ouderenzorg

Manifest september 2018

Manifest: maak werk van cultuursensitieve ouderenzorg

In het project ‘Samen aan de slag’ hebben Turks-Nederlandse mantelzorgers in een uniek cocreatieproject gewerkt aan het introduceren van cultuursensitieve zorg binnen zorginstellingen. Dit vanuit de wens om in de zorg specifiek rekening te houden met de culturele achtergrond van ouderen. Woonzorgconcern IJsselheem heeft inmiddels als eerste zorginstelling in de regio Overijssel cultureelsensitieve zorg geïntegreerd in de dagelijkse zorgpraktijk. Om zo dichter bij de cliënt te staan. De resultaten zijn positief.

Persoonlijke voorkeuren

“We signaleren dat migrantenouderen met dementie meer rust en herkenning ervaren als zorgverleners inspelen op hun culturele roots”, zegt Gözde Duran, onderzoeker bij hogeschool Windesheim. “We zijn blij dat andere zorginstellingen het voorbeeld van IJsselheem volgen en het manifest ondertekenen. En dat er vanuit de overheid draagvlak voor ontstaat. We hopen dat dit ook op landelijk niveau navolging krijgt. Iedere oudere verdient een prettige oude dag, die recht doet aan zijn of haar culturele leefgewoonten en persoonlijke voorkeuren.”

Cultuursensitieve zorg

“Als we over cultuursensitieve zorg spreken, bedoelen we daar geen aparte wooncentra voor migranten mee”, zegt Carolien Smits, lector Innoveren met Ouderen van hogeschool Windesheim, toe. “IJsselheem is bijvoorbeeld een woonzorgconcern waar ouderen van diverse culturele komaf verblijven. Samen met mantelzorgers van ZwolleDoet!, IJsselheem en het lectoraat Innoveren met Ouderen van Windesheim zijn we tot een succesvol concept gekomen. De input van de mantelzorgers met een migrantenachtergrond was daarbij van onschatbare waarde. Deze vorm van cocreatie is uniek en brengt een verandering op gang. Bij IJsselheem is cultuursensitieve zorg nu integraal onderdeel van de dagelijkse routine. Het zorgpersoneel stemt de zorg af op de taal, omgangsvormen, rituelen, tradities en eetgewoonten van hun cliënten.”

Cocreatie

De cocreatiesessies van het project ‘Samen aan de slag’ werden begeleid door het lectoraat Innoveren met Ouderen van hogeschool Windesheim, ProMemo Expertisecentrum Dementie van Windesheim en Steunpunt Mantelzorg, dat deel uit maakt van ZwolleDoet!. Deze partijen stelden ook het manifest op dat op woensdag 19 september in wijkcentrum Holtenbroek in Zwolle zal worden ondertekend. De deelnemende partijen zullen tijdens de bijeenkomst ervaringen delen en toelichten welke stappen er zijn doorlopen in het cocreatieproces, zodat andere zorginstellingen daar op kunnen voortborduren.

De partijen die het manifest ondertekenen zijn: Hogeschool Windesheim, IJsselheem, ZwolleDoet!, Alevitische Culturele Vereniging Zwolle, Alzheimer Nederland, Deltion, Gemeente Zwolle, GGD IJsselland, Gotong Royong, Icare, Isala, Landstede, Mantelzorg Adviesraad Zwolle, Mizofad, MT Thuiszorg, Pharos, Seniorenraad Zwolle, Stichting Pelita, Stichting Turkse Ouderen Zwolle, S-Zorgt, Travers Welzijn, Ulu Moskee Zwolle, Hogeschool Viaa, WijZ Welzijn, ZGR en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.

Klik hier voor het manifest
Bekijk hier de video van de bijeenkomst

28 aug 2018

De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin?

De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin?

De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin?

Het doel van dit onderzoek

Sociale robots zijn een nieuwe ontwikkeling in de zorg voor mensen met dementie. In dit project hebben we onderzoek gedaan naar de sociale robot Tessa van het Nederlandse bedrijf Tinybots. Tessa kan een persoon met dementie structuur bieden, doordat ze een herinnering geeft voor afspraken en dagelijkse handelingen. Ze doet dat door het uitspreken van een boodschap die van tevoren is ingevoerd door de mantelzorger. Bijvoorbeeld: “Het is drie uur. Goedemiddag mevrouw Nijboer, hebt u zin in een kopje thee?” Tessa kan daarnaast ook ja/nee-vragen stellen en muziek afspelen.

Omdat sociale robots nog zo nieuw zijn, is het belangrijk om goed te begrijpen wat een robot als Tessa voor mensen met dementie en hun naasten kan betekenen. Geeft ze een persoon met dementie inderdaad meer structuur? Kan ze de mantelzorger ondersteunen? En wat vinden mensen eigenlijk van zo’n robot in huis? Met deze en andere vragen in het achterhoofd zijn onderzoekers van de hogescholen Windesheim, Hanzehogeschool, NHL Stenden en VIAA een onderzoek gestart.

Hoe het onderzoek is uitgevoerd

Tessa is gedurende een periode van enkele weken tot maanden ingezet bij tien thuiswonende mensen met dementie. Naast de persoon met dementie waren ook familieleden en casemanagers bij het onderzoek betrokken. De onderzoekers kwamen regelmatig langs om te bespreken hoe Tessa hen beviel en om te leren van de ervaringen die de deelnemers hebben opgedaan met Tessa. Daarnaast zijn er groepsgesprekken gehouden met ouderen en zijn samen met de deelnemers enkele experimentele uitbreidingen voor Tessa ontwikkeld en beproefd.

Wat het onderzoek heeft opgeleverd

Samen met mensen met dementie hebben we onderzocht wat Tessa kan betekenen voor mensen met dementie en hun naasten, en hoe Tessa op een goede manier kan worden ingezet. De inzichten die we samen met de deelnemers hebben opgedaan, zijn beschreven in een publiekvriendelijk boekje: in de vorm van verhalen over de ervaringen van de deelnemers, een reeks geleerde lessen, praktische tips om Tessa goed in te zetten, en een kritische reflectie op de vraag wat Tessa kan bijdragen aan goede zorg.

Conclusie

De onderzoeksresultaten en de geleerde lessen laten zien dat Tessa van betekenis kán zijn voor thuiswonende mensen met dementie. Ze kan daadwerkelijk ondersteuning bieden om grip op de dag te krijgen (behoefte van de persoon met dementie) of om mensen met dementie te activeren (behoefte van de mantelzorger). Daarnaast kan Tessa een heus ‘maatje’ worden voor de persoon met dementie, al was het maar omdat haar stem de stilte in huis doorbreekt.

Er zitten echter wezenlijke beperkingen aan Tessa waardoor het op voorhand niet duidelijk is of inzet van Tessa de verwachtingen kan waarmaken. Twee fundamentele beperkingen springen hierbij in het in het oog: Tessa is niet interactief en Tessa heeft geen omgevingsbewustzijn. Het inzetten van Tessa zal in de praktijk daarom vaak een zoektocht zijn, een zoektocht die om tijd en aandacht vraagt, die een van tevoren niet voorspelbaar verloop zal hebben en die niet altijd succesvol zal zijn.

Klik hier voor de projectpagina Sociale Robots

18 apr 2018

Regionaal netwerk cultuursensitieve zorg en dementie opgericht

Regionaal netwerk cultuursensitieve zorg en dementie opgericht

Kennisinstelling Windesheim heeft een regionaal netwerk opgericht voor het stimuleren van cultuursensitieve zorg en dementie. Coördinator Gözde Duran: ’Zorgorganisaties krijgen steeds vaker te maken met migrantenouderen.’

Een Turkse mevrouw met dementie denkt dat alle verpleegkundigen Turks met haar praten, terwijl in werkelijkheid geen van allen dat in werkelijkheid kan. Hoe groot de noodzaak is van meer cultuursensitieve zorg  blijkt wel uit dit voorbeeld dat Gözde Duran aanhaalt.

Taal is niet zo belangrijk

De taalbarrière is dan ook altijd het eerste wat door zorgorganisaties genoemd wordt, maar Duran wil daar graag een kanttekening bij plaatsen: ‘De taal valt natuurlijk het meeste op, maar een van de dingen die wegvalt bij dementie is juist die taal en het vermogen tot communiceren. Daarom is het zo belangrijk om breder te kijken naar cultuursensitieve zorg. Bijvoorbeeld door het toevoegen van culturele elementen aan de woonomgeving. Denk bijvoorbeeld aan muziek, vloerkleed of de wel bekende Turkse theepot. Mensen met dementie vallen terug in vroegere herinneringen. Wat overblijft is dan de belevingswereld uit het land van herkomst. De later opgedane Nederlandse ervaringen vallen namelijk sowieso weg. Daarom is die erkenning voor hun gevoel van welbevinden extra belangrijk.’

Gözde Duran: ‘Mensen met dementie vallen terug in vroegere herinneringen. Wat overblijft is dan de belevingswereld uit het land van herkomst.’

Praat met de familie

Maar er zijn meer argumenten aan te voeren voor cultuursensitieve zorg. Zo neemt het aantal mensen met dementie toe, maar ligt die stijging hoger bij mensen met een andere culturele achtergrond. Duran: ‘Er zijn al organisaties die zich exclusief richten op specifieke groepen, bijvoorbeeld moslims. Echter, vanuit het idee van een inclusieve samenleving moeten zorgorganisaties er alert op zijn dat ze zorg kunnen bieden aan iedereen. Dat er geen ervaring met cultuursensitieve zorg is, hoeft geen belemmering te zijn. Zorgprofessionals kunnen namelijk altijd in gesprek met familieleden gaan om behoeftes van naasten met dementie te achterhalen.’

Het belang van een netwerk

De noodzaak van cultuursensitieve zorg is duidelijk, maar wat is de reden om te kiezen voor een netwerk?  Duran: ‘Ik kreeg als dementie-expert veel vragen over cultuursensitieve zorg, terwijl ik wist dat andere organisaties die kennis gewoon in huis hadden. Denk hierbij aan die kleine zorgorganisaties die zich richten op specifieke migrantengroepen. Daardoor signaleerde ik de behoefte aan een plek waar alles op te halen is. Als coördinator heb ik dan ook vooral een verbindende en faciliterende rol.’

Eerste bijeenkomst al geweest

Het expertisecentrum dementie ProMemo van hogeschool Windesheim, heeft het initiatief genomen voor het netwerk. Dementiezorg voor Elkaar helpt mee met het opzetten ervan en heeft de rol als adviseur. In februari heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden, maar organisaties kunnen zich nog steeds aanmelden. In de tweede bijeenkomst gaan de deelnemers werken aan de concrete doelstellingen.

Onbekend met de zorg

Doelstellingen die hard nodig zijn, omdat er nog veel hordes genomen moeten worden. Zo weten mirgrantenouderen vaak niet de weg naar zorgorganisaties te vinden. Dit komt omdat migrantenouderen meestal niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden in de zorg. Duran:’ Wat we zien is dat de thuiszorg wel steeds bekender raakt. Hier hebben cultuurspecifieke thuiszorgorganisaties een belangrijk aandeel in. Daarom is ons advies aan organisaties om eerst actief in te steken op de thuiszorgbehoefte van deze groep. Als mensen al vertrouwd zijn met een organisatie, dan is de stap voor hen veel kleiner naar intramurale zorg.’

Tweede en derde generatie

Zelf denkt ze verder dat de tweede en derde generatie  een belangrijke verbindende rol kunnen spelen. Juist omdat zij zijn opgegroeid tussen twee culturen. ‘Ik ben zelf Turks, derde generatie. Mijn opa is hier naartoe gekomen als gastarbeider. Ik denk dat de Nederlandse samenleving dit probleem samen met de tweede en derde generatie van migranten moet kunnen aanpakken.’

Ook interesse om deel te nemen aan het netwerk? Neem contact op met Gozde Duran

17 apr 2018

In de Leeuwenhoek

In de Leeuwenhoek

In de serie In De Leeuwenhoek slaan Adelheid Roosen en Hugo Borst de handen ineen en kijken hun ogen uit in het bijzondere Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek.

 Adelheid Roosen en Hugo Borst – hun moeders werden dement – zijn grote alzheimerfans. In het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek kijken ze hun ogen uit. Vaak zijn ze ontroerd, soms verbaasd, ze schieten in de lach, voelen compassie en ze zijn ook weleens heel boos. Van de directeur van de Rotterdamse zorginstelling Humanitas mogen Adelheid en Hugo wekenlang overal bij zijn, Adelheid blijft zelfs nachtjes over in het turbulente verpleeghuis. Alles mag gefilmd, ook als er te weinig personeel staat en bewoners liefdevolle zorg en aandacht tekortkomen.

Of De Leeuwenhoek representatief is voor de staat van de verpleeghuiszorg in Nederland? Tja. Er gaat veel goed. Er gaat genoeg fout. Het doet er niet zo toe. Het kan gewoon beter. Maar dan moeten we in ieder geval wel begrijpen wat iemand die dement is zelf ervaart. Dat proberen Adelheid en Hugo nog beter te snappen.

In De Leeuwenhoek is een zoektocht van Adelheid Roosen en Hugo Borst naar hoe de zorg voor mensen met dementie beter en menselijker kan.

VIERDELIGE SERIE VANAF 19 APRIL WEKELIJKS OM 20.25 UUR OP NPO 2

Klik hier voor meer informatie.

12 apr 2018

Gen dat Alzheimer veroorzaakt ’uitgezet’

Gen dat Alzheimer veroorzaakt ’uitgezet’

Wetenschappers in Californië claimen dat één van de genen in de hersenen die worden verdacht van het ontstaan van de ziekte kunnen worden ’uitgezet’. Dat schrijft de Daily Telegraph.

De onderzoekers van Gladstones Institutes hebben een proteïne geidentificeerd dat in verband wordt gebracht met het ApoE4-gen. Ze konden het in één geval zo manipuleren dat het geen andere cellen meer kon beschadigen.

De studie maakt de kans op ontwikkeling van een nieuw medicijn mogelijk. De wetenschappers waarschuwen voor teveel optimisme: tot nu toe is het alleen in het laboratorium gelukt, aldus de krant.

Bron: Telegraaf

08 mrt 2018

Slotbijeenkomst – Zinvolle robotica in de ouderenzorg

Slotbijeenkomst – Zinvolle robotica in de ouderenzorg

Slotbijeenkomst – Zinvolle robotica in de ouderenzorg

Werkt u in de ouderenzorg en wilt u weten hoe u robots zinvol kunt inzetten voor de zorg voor uw cliënten? Kom dan naar de ‘robotparty’ – zinvolle robotica in de ouderenzorg’ en maak kennis met onder andere robots Lea, Tessa en QBI.

Robots worden steeds vaker ontwikkeld voor de zorg. Maar hoe werkt dit in de praktijk? En wat kunnen ze allemaal? Tijdens deze dag vol inspiratie delen deelnemers van de werkplaats Zinvolle robotica hun ervaringen met de robots. U ontdekt wat de mogelijkheden zijn van de robots en bij welke zorgvraag zij het beste aansluiten.

Wanneer: 26 maart 2018
Waar: Brainz, Lübeckplein 68 in Zwolle
Voor wie: Zorgprofessionals uit de ouderenzorg, docenten van zorgopleidingen (MBO en HBO onderwijs)
Kosten: Gratis

 

26 feb 2018

Cultuursensitieve zorg vraagt om meer kennis en bewustwording

Cultuursensitieve zorg vraagt om meer kennis en bewustwording

Cultuursensitieve zorg vraagt om meer kennis en bewustwording

Windesheim en vrijwilligersorganisatie Zwolle Doet! inventariseerden op basis van gesprekken met zorgprofessionals en leden van migrantenorganisaties hoe zorg aan migrantenouderen met dementie kan worden verbeterd.

Culturele verschillen tussen zorgverleners en verzorgden, een gebrek aan kennis maar ook verschillen in opvattingen over de invulling van ouderenzorg, leveren in de zorgpraktijk veel problemen op. In twee netwerkbijeenkomsten tekenden leden van het Windesheimlectoraat Innoveren met Ouderenen Expertisecentrum Promemo van Windesheim en leden van netwerkpartner Zwolle Doet! de behoeften op vanuit het perspectief van de zorgprofessional en vanuit de oudere migrant en diens familie. Die bevindingen worden samengebracht in een rapport dat op 14 maart wordt aangeboden aan wethouder Eefke Meijerink van Zwolle. Windesheimonderzoeker Gözde Duran: ‘Dat rapport moet een basis worden om samen verder te werken aan zorg die goed is afgestemd op de culturele achtergrond van deze groep ouderen met dementie.’

 

Gebrek aan kennis

Een gebrek aan kennis is een essentieel onderdeel van dit verhaal, legt lector Carolien Smits uit. ‘Zowel kennis bij de zorgprofessional over de culturele achtergrond van migrantenouderen als kennis bij migrantengroepen over dementie als ziekte.’ Duran vult aan: ‘Het is voor migrantenouderen heel waardevol als ze merken dat zorgverleners hun cultuur begrijpen. Dat kan zich uiten in kleine dingen: de schoenen uitdoen bij de voordeur of kennis van bepaalde rituelen rondom het wassen. Dergelijke kennis ontbreekt vaak en zorgprofessionals geven zelf aan dat ze die nodig hebben om goede zorg te kunnen verlenen.’ Een voorbeeld van een zorginstelling die volgens de onderzoekers constructief bezig is, betreft Woonzorgconcern IJsselheem. Smits: ‘Daar doen ze echt hun best om te kijken wat bewoners met een migratieachtergrond nodig hebben en is een speciale groep gecreëerd om dat continu te inventariseren. Ook heeft deze zorginstelling haar medewerkers bij Windesheim geschoold door middel van de cursus Culturele diversiteit bij mensen met dementie.’

 

Taboe

Naast te weinig culturele kennis bij zorgprofessionals is een gebrek aan kennis over dementie bij migrantengroepen een obstakel voor goede zorg. Duran: ‘Dementie is onbekend terrein en wordt niet gezien als een ziekte. Symptomen van dementie worden vaak gezien als normale ouderdomsverschijnselen. Het gedrag van ouderen die zich vreemd of extreem uiten, is een taboe. Families schamen zich en proberen het contact van deze ouderen met de buitenwereld te beperken. Ook hier is kennis de sleutel om er anders mee te kunnen omgaan. Het taboe, in combinatie met de plicht die gevoeld wordt om oma of opa tot de dood te verzorgen, is de oorzaak dat mantelzorgers pas laat aan de bel trekken. Dan is de zaak meestal al ernstig uit de hand gelopen en kan de reguliere zorg weinig meer doen om de mantelzorgers te ontlasten.’ Carolien Smits: ‘Culturele verschillen leveren een spanning op met ons zorgparadigma. Wij hebben in Nederland een cultuur waarin de oudere – soms tot in het extreme – wordt aangespoord om alles zelf te doen en te kunnen. Dat botst met culturele opvattingen waarin het als plicht wordt gezien om ouders en grootouders te eren door goede verzorging als beloning voor een leven lang hard werken. Die in onze ogen passieve houding is overigens ook deels te verklaren door het feit dat migranten vaak een minder goede fysieke conditie hebben als gevolg van meer hart- en vaatziekten en diabetes. Het bewustzijn dat een gezonde leefwijze ook belangrijk is om gezond oud te worden, is minder sterk aanwezig.’

 

Begrip

Smits en Duran geven aan dat wederzijds begrip een belangrijk thema is. Duran: ‘Wij hoorden tijdens de netwerkbijenkomst dat sommige zorgprofessionals zeiden soms geïrriteerd te zijn als zij bepaald gedrag niet konden plaatsen of begrijpen. Ik vind het knap dat zij daar voor uitkomen en zie het ook als een belangrijke stap naar verbetering. Een erkenning dat het verlenen van de juiste zorg aan ouderen met een andere culturele achtergrond moeilijk is, brengt de oplossing dichterbij. De oplossing zie ik vooral in het laten ontstaan van een doorleefd begrip van kennis op basis van ervaringen van alle betrokken partijen.’

 

Netwerkbijeenkomsten

De netwerkbijeenkomsten van Hogeschool Windesheim, Zwolle Doet! met zorgprofessionals en migrantenorganisaties vonden plaats op 19 en 20 februari 2018. De opbrengst van deze bijeenkomsten worden in een rapport gebundeld en officieel aangeboden op 14 maart aan wethouder Eefke Meijerink van Zwolle.

De netwerkbijeenkomsten krijgen ook een vervolg: het is de bedoeling om vier a vijf keer per jaar bij elkaar te komen.

 

Vragen over cultuursensitieve zorg ? Je kunt een e-mail sturen naar Gözde Duran via g.duran@windesheim.nl.

15 feb 2018

Verplegers draaien nachtdienst in pyjama

Medewerkers van verzorgingstehuizen die tijdens nachtdiensten in hun pyjama werken, zouden bewoners een vertrouwd en rustig gevoel geven. Laurent de Vries van ouderenzorgorganisatie Viattence nam de proef op de som in Nederland. “Ze vonden het helemaal niet vreemd, juist heel normaal.”

In een Engels verzorgingstehuis in Eaglescliffe passen ze de pyjama-methode al een tijdje toe. Vooral mensen met dementie zouden zich hierdoor meer op hun gemak voelen. In een Nederlands verpleeghuis in Epe van ouderenzorginstelling Viattence nam bestuurder Laurent de Vries vannacht de proef op de som.

“Als je midden in de nacht wakker wordt, en je komt mensen tegen in een pyjama, versterkt dat het idee dat het midden in de nacht is”, vertelt De Vries aan Editie NL. Samen met zijn collega had hij een rustig nachtje. “Bewoners vonden het niet vreemd, maar heel normaal eigenlijk.”

Lees hier het gehele bericht.

02 jan 2018

Kleurrijke zorg: Een verkennende literatuurstudie naar culturele en seksuele diversiteit

Een verkennende literatuurstudie naar culturele en seksuele diversiteit in de langdurige ouderenzorg

De huidige plurale en vergrijzende samenleving vraagt om aandacht voor diversiteit in de langdurige ouderenzorg. Deze literatuurstudie richt zich enerzijds op het thema culturele diversiteit, en specifiek op migrantenouderen met Turkse en Marokkaanse achtergrond aangezien deze groepen in de aankomende jaren -in de grote steden- het snelst zullen toenemen in aantal. Anderzijds, richt deze literatuurstudie zich op seksuele diversiteit en LHBT-ouderen (oftewel lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) –een relatief onzichtbare groep in de zorg. Zowel migrantenouderen met Turkse/ Marokkaanse achtergrond als LHBT-ouderen hebben ervaringen met sociale uitsluiting en discriminatie.

Als doelgroepen in de zorg lijkt hun zorgvraag onvoldoende overeen te stemmen met het bestaande zorgaanbod, aangezien zij minder gebruik van formele zorg- en welzijnsvoorzieningen lijken te maken dan op grond van hun gezondheidssituatie wordt verwacht. In de context van decentralisatie en extramuralisering in de zorg, hebben zorg- en welzijnsorganisaties behoefte aan meer informatie over de afstemming van aanbod en vraag, wat dit vraagt van professionals en hoe en in welke mate zij specifiek (personeels-)beleid moeten ontwikkelen voor deze doelgroepen.

In opdracht van Zorgorganisatie Cordaan onderzocht deze verkennende literatuurstudie wetenschappelijke en ‘grijze’ bronnen op kennis omtrent de gezondheid, het zorggebruik en de zorgvraag van migrantenouderen met Turkse/ Marokkaanse achtergrond -kortweg ‘migrantenouderen’- (1) en van LHBT-ouderen (2). Tevens is het huidige aanbod van (in)formele zorg, wonen en welzijn voor beide groepen zo goed mogelijk in kaart gebracht en zijn de ervaren knelpunten en succesfactoren van professionals en organisaties ten aanzien van beide doelgroepen geïnventariseerd (3 en 4). Deze informatie heeft tot doel aanbevelingen te doen over hoe de ogenschijnlijke kloof tussen vraag en aanbod door organisaties in zorg en welzijn kan worden overbrugd.

Contact:  Leyerzapf, MA | VU Medisch Centrum/ EMGO+ | Afd. Metamedica

Email: h.leyerzapf@vumc.nl|

Download hier de studie.

13 nov 2017

Dementie bij oudere migranten: groeiend probleem waar te weinig aandacht voor is

Dementie bij oudere migranten: groeiend probleem waar te weinig aandacht voor is

Dementie bij oudere migranten: groeiend probleem waar te weinig aandacht voor is

Dementie lijkt vaker voor te komen onder oudere migranten, maar toch is er veel onbekendheid over bij de mensen zelf. Ook is de zorg er niet op voorbereid. Met overbelaste mantelzorgers en crisissituaties als gevolg. Deskundigen trekken nu aan de bel.

“We zijn onvoldoende voorbereid op de grote groep oudere migranten, en de dementie die bij hen gaat voorkomen”, zegt Jos van Campen, klinisch geriater in het Medisch Centrum Slotervaart. Hij ziet het probleem groeien.

“Deze mensen zijn niet zo snel geneigd om de huisarts te bezoeken met klachten over het geheugen. Dat schrijven ze vaak toe aan normale veroudering. Maar schaamte speelt ook een rol.”

Daardoor wordt de diagnose niet (op tijd) gesteld en krijgen deze mensen en hun mantelzorgers niet de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben, zegt Van Campen.

Verzorgd door familie

Ook de zorgorganisaties zijn er niet klaar voor, stelt Gözde Duran, onderzoeker en docent aan Hogeschool Windesheim. Er zijn te weinig voorbereidingen getroffen. “Ze zien de oudere migranten met dementie op dit moment niet. En dan wordt vaak gedacht: ze zullen er wel niet zijn. Maar ze zijn er wel degelijk.”

Volgens Duran neemt het aantal mensen met dementie drie keer zo hard toe onder migrantengroepen in vergelijking met Nederlandse ouderen. “Deze mensen worden nu met name verzorgd door familie. Daar is op zich niks mee, maar professionele hulp wordt vaak niet op tijd ingeroepen of gevonden.”

BEKIJK HIER DE UITZENDING